DOŚWIADCZENIE I ZAUFANIE OD 1990 ROKU

gramofony-rega-slupsk-koszalin-gdansk-trojmiasto.jpg

arcamslupskpromocja25taniejkkrs.png

marantz-stare-na-nowe-kkrs-slupsk.png

denon-taiej-2000zl-slupsk-wymien-kkrs.png

cx80-project.png

Regulamin

Strona główna Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.kkrs.pl

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, ustalany w serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych ,która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub   zamierza korzystać  ze sklepu internetowego
 3. Konto (Konto Klienta) – część serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w regulaminie.
 4. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w serwisie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do konta Klienta.
 5. Produkt – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do regulaminu.
 6. Regulamin sklepu internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta  z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w serwisie
 8. Sklep Internetowy – funkcjonalność serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie (kupić produkty) i/lub zarezerwować produkty w sklepie internetowym.
 9. Strona – usługodawca i Klient, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 10. Towar – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do regulaminu.
 11. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do regulaminu.
 12. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do serwisu, świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
 13. Usługodawca – KK&RS z siedzibą w  Słupsku ul.Sygietyńskiego 1 , o numerze NIP 839-000-49-19, o numerze REGON 005330529, o numerze rejestrowym GIOŚ E0008868W, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.
 14. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 15. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 16. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
 18. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 19. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
 20. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do regulaminu.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1.   Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. Serwis umożliwia Klientom:

2.1.1.  zarządzanie danymi osobowymi podanymi w koncie Klienta (wymaga rejestracji i logowania),

2.1.2.  powiadamianie o statusie zamówień  w sklepie internetowym (wymaga rejestracji i logowania),

2.1.3.  kontrolowanie  zamówieniami oraz rezerwacjami (wymaga rejestracji i logowania),

2.1.4.  dostęp do konta Klienta (wymaga rejestracji i logowania),

2.1.5.  Składanie zamówień  zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu (wymaga rejestracji i logowania),

2.2.   Postanowienia regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..

Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne, wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych produktów i/lub treści cyfrowych, Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, możliwość zakupu wybranych produktów . Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w serwisie.

2.3.   O ile inne postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia sklepu internetowego, znaki towarowe usługodawcy oraz producentów towarów, i treści cyfrowych, usługodawców: kredytów, usług dodatkowych i innych dostępnych w serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy.

2.4.   Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

3. Warunki techniczne

3.1.   Korzystanie z serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

3.1.1.  Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

3.1.2.  Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

3.1.3.  Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

3.1.4.  oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3.2.   Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

3.2.1.  utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3.2.2.  dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb Klientów,

3.2.3.  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

3.3.   W przypadku wydania serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

4. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

4.1.   Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.

4.2.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza .

4.3.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie .

4.4.   W koncie Klienta usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

4.5.   Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

4.6.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w serwisie, w szczególności w trakcie składania zamówień  usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa serwisu.

4.7.   Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

4.8.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

4.8.1.  korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

4.8.2.  niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie niezamówionej informacji handlowej;

4.8.3.  niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

4.8.4.  korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

4.8.5.  korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

4.8.6.  korzystania z treści zamieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich   właściciela.

4.9.   Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w serwisie.

4.10. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu, w tym składania zamówień , jak również może ograniczyć dostęp Klienta do serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

4.10.1.    podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

4.10.2.    naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,działań lub zaniechań sprzecznych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego .

4.11. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

 

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu

5.1.   Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

5.2.   Klient może powiadomić usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu (reklamacje).

  

6. Odpowiedzialność

6.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z serwisu.

6.2.   Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a serwisem.

6.3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

6.4.   Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

7. Pozostałe prawa i obowiązki

7.1.   Klient, który posiada konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną samodzielnie usuwając konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo  zgłaszając żądanie usunięcia konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia usługodawcy żądania usunięcia konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

7.2.   Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII. 1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta.

7.3.   Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

7.4.   Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na koncie Klienta.

7.5.   W przypadku rezygnacji przez usługodawcę z utrzymywania konta Klienta, usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w koncie Klienta w formie plików PDF.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1.   Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.1.1.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

8.1.2.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a usługodawcą,

8.1.3.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.2.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

 

9. Spory

9.1.   Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

9.2.   Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

10. Postanowienia przejściowe i końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

10.2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

        1.zmian organizacyjnych lub prawnych usługodawcy,

2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do serwisu,

3. zmiany funkcjonalności serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu mają na celu dostosowanie   treści regulaminu do jego funkcjonalności. usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu oraz do Zamówień i rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

10.3. Aktualny regulamin jest publikowany w serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

10.4. Regulamin wchodzi w życie 10 stycznia 2017 r.

 

Załącznik nr 1

Regulaminu Sklepu Internetowego

1. Definicje

1.1.   Użyte w regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 

1.1.1.  Towar ,produkt  – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.1.2.  Punkt odbioru - miejsce np.: lokal użytkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w serwisie, w którym Klienci mogą odebrać towary kupione w sklepie internetowym.

1.1.3.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru  w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w sklepie internetowym.

1.1.4.  Usługa dodatkowa – usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą towaru .

1.1.5.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego .
 

2. Postanowienia ogólne

2.1.   Regulamin sklepu internetowego określa zasady korzystania Klientów ze sklepu internetowego. Usługodawca prowadzi sklep internetowy, w którym umożliwia Klientom składanie zamówień

oraz informuje Klientów o produktach,  dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepie fizycznym.

2.2.   Informacje o produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..

2.3.   Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści  regulaminu sklepu internetowego , cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w sklepie internetowym.

 

 

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie sklepu internetowego.


 3. Zawarcie Umowy sprzedaży towaru w sklepie internetowym

 

3.1.   Klient w sklepie internetowym może złożyć zamówienie (kupić) wybrane produkty , tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów  na odległość. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail.

3.2.   W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu  na odległość w sklepie internetowym należy wybrać produkt  dostępny w sklepie internetowym i złożyć zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie przy czym w przypadku zakupu towaru należy wskazać miejsce jego dostawy.

3.3.   Złożenie  zamówienia możliwe jest po akceptacji regulaminu.

3.4.   Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail będący potwierdzeniem wpływu  zamówienia do sklepu internetowego,

Sposoby  płatności za towar :

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
 • Płatność  za pobraniem przy odbiorze przesyłki do kwoty 2000 zł.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy : KK&RS ul.Sygietyńskiego 1  76-200 Słupsk
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy : Raiffeisen Bank Polska S.A. nr 98 1750 1484 000 0000 2175 1669

3.5.   Klient może anulować zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail . W tym celu należy skontaktować się z usługodawcą . Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.6.   Ceny produktów  podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 23% podatek VAT.

3.7.   Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

3.8.   Informacja o dostępności produktu  jest  każdorazowo podawana przy produkcie  lub w trakcie kontaktu z Klientem.

3.9.   W celu realizacji  zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację .

3.10. Zamówienie  zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności produktów . W przypadku niedostępności produktu , Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów . W przypadku trwałego braku produktu  lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia , Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

3.11. Zamówione towary mogą zostać dostarczone ,wraz z dowodem zakupu ( faktura ) przez usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski . Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania  zamówienia. 

 4.     Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

4.1.   Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie  14 dni  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: KK&RS ul.Sygietyńskiego 1  76-200 Słupsk lub na adres e-mail: sklep@kkrs.com.pl . Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni .

4.2.   Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr B do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta , a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4.4.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.5.   Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

4.6.   Konsument nie ponosi kosztów:

4.6.1.   świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli: 1) usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w załączniku nr B do regulaminu i skutkach jego wykonania lub 2) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

4.7.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.8.   Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem .

4.9.   Konsument ma obowiązek zwrócić towar usługodawcy  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4.10. Towar powinien być zwrócony na adres: KK&RS UL.SYGIETYŃSKIEGO 1  76-200 SŁUPSK

4.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą.

4.12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.

4.13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.13.0.             o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.13.1.             w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

4.13.2.             w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.13.3.             w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.13.4.             w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

 

5. Rękojmia i Gwarancja

5.1.   Usługodawca dostarcza produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

5.2.   W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

5.3.   Usługodawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze, w sklepie internetowym. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

5.4.   Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji, można składać bezpośrednio na e-mail  sklep@kkrs.com.pl  lub przesłać na adres: KK&RS ul.Sygietyńskiego 1  76-200 Słupsk  a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym  towaru.

 

 

6. Postanowienia przejściowe i końcowe

6.1.   Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

6.2.   W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sklepu internetowego stosuje się regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.

6.3.   Zmiany regulaminu sklepu internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany regulaminu serwisu.

6.4.   Aktualny regulamin sklepu internetowego jest publikowany w serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

6.5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipiec  2017 r.


        Załącznik  B

 

                                             Wzór formularza odstąpienia  odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Początek formularza

 

Data zakupu Towaru

 

 

Numer zamówienia

 

 

Nazwa Towaru

 

 

Model

 

 

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

Numer telefonu

 

 

Adres e-mail

 

 

Ulica

 

 

Nr domu

 

 

Nr mieszkania

 

 

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Numer konta do zwrotu należności

 

 

 

Numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne oraz raty. Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

Data i podpis konsumenta